slajd PRESTIZ

Regulamin Salonu Prestiż Beauty Salon & Day Spa

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Firma P.P.H. Rose Elżbieta Leszczyńska powiązany ze stroną internetową https://prestiz-spa.pl/, właścicielem firmy jest Elżbieta Leszczyńska, NIP: 6650010897, REGON: 311021257, e mail: info@prestiz-spa.pl

Klienci Salonu Prestiż Beauty Salon & Day Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu Prestiż Beauty Salon & Day Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest czynny w godzinach od poniedziałku do piątku: 9-20 oraz w soboty: 9-16 w lokalu pod adresem Leszczynowa 23 62-500 Konin .
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu.
 3. Pracownicy salonu świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej.
 4. Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w minutach i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.
 5. Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest miejscem przeznaczonym dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z zabiegu i innych usług salonu tylko za zgodą rodziców.
 6. Na terenie Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa zabrania się:

  

 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 2. wnoszenia i jedzenia pod jakąkolwiek postacią,
 3. wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych,
 4. palenia tytoniu i używania narkotyków,
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. korzystania z urządzeń elektronicznych i fotograficznych bez zgody personelu,
 7. chodzenia nago lub w innym stroju niż obowiązujący,
 8. zakłócania spokoju innych osób

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

 

REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
 2. Rezerwacja może być dokonana za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres info@prestiz-spa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 63 249 38 06 .
 3. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej za pomocą poczty elektronicznej e-mail, za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie przez pracownika Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.
 4. Klient zobowiązany jest odwołać lub zmienić zarezerwowany termin świadczenia usługi nie później niż na 24 godzin przed umówionym zabiegiem.
 5. Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg punktualnie.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

  

OFERTA

Aktualna oferta usług i produktów dostępna jest w recepcji oraz na stronie internetowej Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 

PRZECIWWSKAZANIA

 1. Salon zwraca uwagę, że do wszystkich zabiegów, w szczególności do masażów występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:
 2. gorączka,
 3. krwotoki, krwawienia,
 4. żylaki,
 5. wszelkie zmiany skórne,
 6. hemofilia,
 7. ciąża do 3 miesiąca,
 8. nieleczone nadciśnienie,
 9. choroby nowotworowe,
 10. miażdżyca,
 11. choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne,
 12. stan bezpośrednio po zawale serca,
 13. zakrzepowe zapalenie żył,
 14. świeży zarost,
 15.  zaawansowana osteoporoza,
 16. stany zapalne,
 17. krwiaki i tętniaki,
 18. epilepsja,
 19. zapalenie szpiku kostnego,
 20. zapalenie opon mózgowych,
 21. choroby zakaźne układu oddechowego,
 22. zapalanie płuc,
 23. zapalenie oskrzeli,
 24. astma.

 

 1. W celu zwiększenia skuteczności zabiegów Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa zaleca:
 2. picie dużych ilości wody niegazowanej przed, po i w trakcie zabiegu,
 3. unikanie obfitych posiłków i alkoholu na godzinę przed planowanym zabiegiem,
 4. korzystanie z kąpieli w jacuzzi zawsze przed a nie po zabiegach.

  

 1. Zakup usługi z oferty Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

PŁATNOŚCI

    W Salonie PRESTIŻ SPA Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto firmowe. Bony podarunkowe można zakupić drogą elektroniczną lub w salonie. Wysyłka bonu jest możliwa kurierem lub poczta.

  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

    Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie PRESTIŻ SPA. 

  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPA

 1. Wszystkie usługi świadczone w Salonie PRESTIŻ SPA mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.
 2. Salon PRESTIŻ SPA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KUPONÓW UPOMINKOWYCH (VOUCHER)

 1. Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę
 2. Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.
 3. Kupon można nabyć w salonie Prestiż Beauty Salon & Day Spa

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUPONÓW UPOMINKOWYCH

 1. Kupon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w salonie Prestiż Beauty Salon & Day Spa zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.
 2. Kupony są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) ? w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Kuponów, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. Kupony można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 4. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty 
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie kupon upominkowy.
 6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 7. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne a próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika salonu
 8. Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 10.  Płatności kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 11. Kupony imienne mogą być przeniesione na inną osobę
 12. Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu.
 13. W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją
 14.  Integralną częścią kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

 

REKLAMACJA

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Klienci korzystający z usługi manicure/pedicure powinni zgłaszać reklamację nie później niż w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. W późniejszym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMCJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 2. Klient posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.
 2. Kupujący lub posiadacz zaproszenia z chwilą otrzymania zaproszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Realizacji Zaproszenia, oraz że go akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.
 3. Salon informuje, że dane osobowe Posiadacza lub kupującego zaproszenia są przetwarzane przez Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa w celu realizacji zaproszenia, a także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i posiadaczowi zaproszenia przysługuje prawo dostępu, i poprawienia swoich danych. Jeżeli Posiadacz nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Salon w celu realizacji działań marketingowych to prosimy o przesłanie tej informacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 

PRESTIZ liście