slajd PRESTIZ

Regulamin Salonu Prestiż Beauty Salon & Day Spa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 1. Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest czynny w godzinach od poniedziałku do piątku: 9-20 oraz w soboty: 9-16 w lokalu pod adresem Leszczynowa 23 62-500 Konin .

 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu.

 3. Pracownicy salonu świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej.

 4. Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w minutach i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.

 5. Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest miejscem przeznaczonym dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z zabiegu i innych usług salonu tylko za zgodą rodziców.

 6. Na terenie Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa zabrania się:

 
 1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

 2. wnoszenia i jedzenia pod jakąkolwiek postacią,

 3. wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych,

 4. palenia tytoniu i używania narkotyków,

 5. wprowadzania zwierząt,

 6. korzystania z urządzeń elektronicznych i fotograficznych bez zgody personelu,

 7. chodzenia nago lub w innym stroju niż obowiązujący,

 8. zakłócania spokoju innych osób

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.

 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

 

REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.

 2. Rezerwacja może być dokonana za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres info@prestiz-spa.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 63 249 38 06 .

 3. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej za pomocą poczty elektronicznej e-mail, za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie przez pracownika Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 4. Klient zobowiązany jest odwołać lub zmienić zarezerwowany termin świadczenia usługi nie później niż na 24 godzin przed umówionym zabiegiem.

 5. Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg punktualnie.

 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

 

OFERTA

Aktualna oferta usług i produktów dostępna jest w recepcji oraz na stronie internetowej Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 

PRZECIWWSKAZANIA

 1. Salon zwraca uwagę, że do wszystkich zabiegów, w szczególności do masażów występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:

 • gorączka,
 • krwotoki, krwawienia,
 • żylaki,
 • wszelkie zmiany skórne,
 • hemofilia,
 • ciąża do 3 miesiąca,
 • nieleczone nadciśnienie,
 • choroby nowotworowe,
 • miażdżyca,
 • choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne,
 • stan bezpośrednio po zawale serca,
 • zakrzepowe zapalenie żył,
 • świeży zarost,
 •  zaawansowana osteoporoza,
 • stany zapalne,
 • krwiaki i tętniaki,
 • epilepsja,
 • zapalenie szpiku kostnego,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • choroby zakaźne układu oddechowego,
 • zapalanie płuc,
 • zapalenie oskrzeli,
 • astma.

 

 1. W celu zwiększenia skuteczności zabiegów Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa zaleca:

 1. picie dużych ilości wody niegazowanej przed, po i w trakcie zabiegu,

 2. unikanie obfitych posiłków i alkoholu na godzinę przed planowanym zabiegiem,

 3. korzystanie z kąpieli w jacuzzi zawsze przed a nie po zabiegach.

 
 1. Zakup usługi z oferty Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

PŁATNOŚCI

    W Salonie PRESTIŻ SPA Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto firmowe.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

    Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie PRESTIŻ SPA. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPA

 1. Wszystkie usługi świadczone w Salonie PRESTIŻ SPA mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.

 2. Salon PRESTIŻ SPA zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 2. Kupujący lub posiadacz zaproszenia z chwilą otrzymania zaproszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Realizacji Zaproszenia, oraz że go akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

 3. Salon informuje, że dane osobowe Posiadacza lub kupującego zaproszenia są przetwarzane przez Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa w celu realizacji zaproszenia, a także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i posiadaczowi zaproszenia przysługuje prawo dostępu, i poprawienia swoich danych. Jeżeli Posiadacz nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Salon w celu realizacji działań marketingowych to prosimy o przesłanie tej informacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

 

Regulamin realizacji zaproszenia w salonie

Prestiż Beauty Salon & Day Spa

 1. Zaproszenie uprawnia Posiadacza do skorzystania przez niego bądź z konkretnego zabiegu, bądź w ramach konkretnej kwoty z ustalonej usługi lub zakupu produktu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Nazwa zabiegu lub produktu oraz kwota wpisana jest na zaproszeniu.

 2. Zaproszenia można nabyć osobiście w Salonie PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa lub poprzez formularz zakupowy na stronie www.prestiz-spa.pl

 3. Na życzenie kupującego zaproszenie może zostać wysłane pod wskazany adres. Opłata za przesłanie kurierem jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny otrzymanej od firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

 4. Zaproszenia zamówione drogą elektroniczną i wysyłane bezpośrednio do obdarowanej osoby, opłacane są przelewem. Wysyłka Zaproszenia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym w platformie dotpay.

 5. Zaproszenie nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

 6. Podstawą do wykonania usługi jest okazanie Zaproszenia przed zabiegiem i pozostawienie w recepcji  Salonu. Podstawą do wydania produktu jest przekazanie zaproszenia pracownikowi Salonu.

 7. Zaproszenie jest ważne 180 dni od daty jego wystawienia.

 8. Data ważności zaproszenia wskazana jest na zaproszeniu.

 9. W przypadku niewykorzystania zaproszenia do dnia określonego na zaproszeniu jako data ważności kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

 10. Osoby realizujące zaproszenie podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu.

 11. W celu realizacji zaproszenia w zakresie wykonania zabiegu wymagana jest wcześniejsza rezerwacja dogodnego terminu wizyty w Salonie PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa. Rezerwację można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w Salonie.

 12. Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa gwarantuje możliwość realizacji zaproszenia w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.

 13. Przy dokonaniu rezerwacji zabiegu należy poinformować, że formą płatności będzie zaproszenie              o indywidualnym numerze, który znajduje się z tyłu zaproszenia.

 14. Zaproszenie imienne może być wykorzystane również przez jego Posiadacza.

 15. Posiadaczowi zaproszenia nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usługi lub produktu jest niższa niż wartość zaproszenia.

 16. Posiadacz zaproszenia jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi lub produktu jest wyższa niż wartość zaproszenia.

 17. Jeżeli zaproszenie obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań medycznych lub estetycznych nie mogą być wykonane u Posiadacza, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości, lub na produkt będący w ofercie Salonu.

 18. Zaproszenia nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Salonie w chwili realizacji zaproszenia.

 19. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub osobiście na 24 godziny przed umówioną wizytą, zaproszenie uznane zostaje za zrealizowane, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

 20. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży itp.) zaproszenia Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje starty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 21. Niniejszy regulamin jest integralna częścią umowy zakupu zaproszenia. Podczas dokonania zakupu zaproszenia lub przed realizacją zaproszenia Posiadacz oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Regulamin jest udostępniany do wglądu na życzenie w recepcji Salonu.

 22. W przypadku zaistnienia sytuacji nieobjętych zapisami niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje manager Salonu.

 23. Salon informuje, że dane osobowe Posiadacza zaproszenia są przetwarzane przez Salon PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa w celu realizacji zaproszenia, a także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne i posiadaczowi zaproszenia przysługuje prawo dostępu i poprawienia swoich danych. Jeżeli Posiadacz nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane przez Salon w celu realizacji działań marketingowych to prosimy o przesłanie tej informacji w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Salonu PRESTIŻ Beauty Salon & Day Spa.

PRESTIZ liście