slajd PRESTIZ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ?
informujemy, że:
 
1. Administrator Danych Osobowych
My wspólnie, Z.P.U.H. Elizabeth-Konin, Leszczyńska, Żywioł Sp. J. w Koninie, ul. Leszczynowa 23, 62-
500 Konin, NIP 6650016718, REGON 310147080 oraz Leszczyńska Elżbieta Anna P.P.H. ROSE,
ul. Leszczynowa 23, 62-500 Konin, NIP 6650010897, REGON 311021257 jesteśmy Administratorem
Twoich danych osobowych.  


2. Inspektor Ochrony Danych
Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy
o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać
Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
 
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy
umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu
Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na
adres: Z.P.U.H. Elizabeth-Konin, Leszczyńska, Żywioł Sp. J. w Koninie, ul. Leszczynowa 23, 62-500
Konin lub na adres poczty elektronicznej a.kolinska@elizabethpassion.com


6. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 
7. Odbiorcy danych
Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane
w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą
informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach
naszych zleceń.
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje
oraz dane nie będą profilowane.

PRESTIZ liście